OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W IMPREZIE TURYSTYCZNEJ

ORGANIZOWANEJ PRZEZ BIURO PODRÓŻY RZEMYK TRAVEL

 

I. ZASADY OGÓLNE

1. Zawarcie umowy Klienta – Uczestnika z Organizatorem – Biurem Podróży Rzemyk Travel

następuje poprzez podpisanie umowy-zgłoszenia na zasadach określonych niniejszymi

warunkami uczestnictwa.

Podpisana umowa-zgłoszenie przez obie strony jest potwierdzeniem udziału Klienta w

imprezie.

2. Umowa-zgłoszenie, oferta lub program imprezy oraz niniejsze warunki uczestnictwa

stanowią integralną część umowy o udział w imprezie.

3. Biuro Podróży Rzemyk Travel ul. Rynek 6 42-600 Tarnowskei Góry, wpisane do Rejestru

Organizatorów Turystyki prowadzonego przez Marszałka Województwa Śląskiego pod

numerem 1701/06, jest organizatorem turystyki w rozumieniu Ustawy o Usługach

Turystycznych, tzn. przedsiębiorcą organizującym imprezę turystyczną.

4. Biuro Podrózy Rzemyk Travel zobowiązuje się do świadczenia usług w sposób zgodny z

warunkami określonymi ofertą i przyjętym w formie umowy-zgłoszenia zamówieniem

Klienta.

5. Domniemywa się, że Zamawiający jest upoważniony do reprezentowania osób, które objął

zamówieniem oraz podpisania w ich imieniu umowy-zgłoszenia.

6. Miejsca w autokarze są przydzielane przez Organizatora wg kolejności zgłoszeń oraz

wpłaty zaliczki.

7. Jeżeli jeden z dwóch Klientów, którzy wykupili pokój dwuosobowy w imprezie pobytowej

(wczasy) rezygnuje, druga z tych osób zobowiązana jest do samodzielnego znalezienia na to

miejsce innej osoby lub uiszczenia opłaty odpowiadającej dodatkowi za pokój jednoosobowy,

o ile istnieje możliwość zamówienia takiego pokoju. W przeciwnym razie osoba ta ponosi

koszt rezygnacji określony w dziale VII warunków uczestnictwa.

8. W przypadku wycieczek objazdowych Klient zapisujący się samotnie może zostać

dokwaterowany do innych osób, chyba że wykupi pokój jednoosobowy (uiszczając dopłatę za

pokój jednoosobowy), o ile istnieje możliwość zamówienia takiego pokoju.

9. Po podpisaniu umowy-zgłoszenia i wpłaceniu zaliczki uzyskanie dodatkowych zniżek nie

jest możliwe.

10. Ze zniżek podanych w ofercie (o ile występują) mogą korzystać dzieci, które do dnia

zakończenia imprezy nie ukończyły określonego wieku (np. 2, 6, 7, 12, 13 lat).

11. Ze względu na ograniczoną pojemność luków bagażowych oraz opłaty za przekroczenie

ładowności wprowadza się limit bagażu: 1 sztuka bagażu podręcznego do 5 kg oraz 1 sztuka

bagażu zasadniczego do 20 kg na osobę. Bagaż przekraczający powyższy limit może być

przewieziony tylko za zgodą obsługi autokaru gdy pozwala na to miejsce w luku bagażowym i

jedynie za dodatkową opłatą.

12. W opisach obiektów zamieszczonych w katalogu Organizator podaje ich kategoryzację

zgodnie z przepisami kraju pobytu.

I I. WARUNKI PŁATNOŚĆI

1. Podczas zawierania umowy każdy Klient zobowiązany jest do wpłaty zaliczki w wysokości

29% ceny imprezy turystycznej.

2. Pozostała należność winna być wpłacona nie wcześniej niż 30 dni przed rozpoczęciem

imprezy a nie później niż 25 dni przd rozpoczęciem imprezy, lub w terminie określonym na

umowie-zgłoszeniu.

3. Jeżeli Klient zapisuje się na imprezę w terminie krótszym niż 30 dni, powinien wpłacić

całkowitą kwotę.

4. Brak wpłaty należnej kwoty w wyżej określonym terminie stanowi podstawę rozwiązania

umowy i wiąże się z prawem potrącenia kosztów do wysokości określonej warunkami

uczestnictwa (dział VII), bez obowiązku powiadomienia Klienta przez Biuro o braku

należności.

I I I. ZMIANY

1. Biuro Podróży zastrzega sobie możliwość zmiany ceny, najpóźniej na 21 dni przed datą

rozpoczęcia imprezy, w przypadku udokumentowanego podwyższenia ceny z jednej z

następujących przyczyn: wzrost kursu walut, kosztów transportu, opłat urzędowych,

paliwowych, podatków, opłat należnych za usługi: lotniskowe, załadunkowe, przeładunkowe

w portach morskich i lotniczych. O zmianie ceny imprezy Biuro zawiadamia Uczestnika w

formie pisemnej. W takim wypadku Uczestnik ma prawo, w terminie do 7 dni od daty

zawiadomienia, do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów.

2. Ewentualne zmiany hotelu lub miejscowości noclegowej mogą wyniknąć z powodu siły

wyższej lub z działania lub zaniechania osób trzecich, nie uczestniczących w wykonaniu usług

przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani

uniknąć. W przypadku zmian przed rozpoczęciem imprezy Biuro o planowanej zmianie jest

zobowiązane niezwłocznie powiadomić Klienta, który proponowaną zmianę może przyjąć lub

zrezygnować z imprezy za bezzwłocznym zwrotem wszystkich wniesionych opłat i bez

obowiązku zapłaty jakichkolwiek opłat na rzecz Organizatora. W przypadku zaistnienia

konieczności zmian po rozpoczęciu imprezy, Biuro jest zobowiązane do odpowiedniego

świadczenia zastępczego bez obciążania Klienta dodatkowymi kosztami. Z uzasadnionych

przyczyn Klient może nie przyjąć świadczenia zastępczego.

3. Otrzymanie przez Klienta świadczeń zastępczych o wyższej wartości nie zobowiązuje

Klienta do pokrycia różnicy wartości, z wyjątkiem przypadku, kiedy świadczenia zastępcze o

wyższej wartości zostały wydane na życzenie Klienta.

I V. UBEZPIECZENIE

1. Organizator posiada gwarancję ubezpieczeniową o numerze G/2015/144 w związku z

prowadzoną przez siebie działalnością w zakresie turystyki, udzieloną przez Europaische

Reiseversicherung AG z siedzib w Monachium działajacej przez oddział w Polsce 80-748

Gdańsk ul Chmielna 101/102. W przypadku konieczności skorzystania z w/w ubezpieczenia

informacji udziela Marszałek Województwa Śląskiego w Katowicach.

2. Biuro Podróży Rzemyk Travel zapewnia Klientom ubezpieczenie kosztów leczenia za

granicą (do 10.000 EURO), następstw nieszczęśliwych wypadków (do 10.000 PLN) kosztów

ratownictwa (5000EURO) oraz w przypadku śmierci 5000 PLN Klienci ubezpieczeni są w

Europaische Reiseversicherung AG.

3. Klient może zawrzeć umowę ubezpieczenia kosztów rezygnacji (2,6 % ceny imprezy

turystycznej). Dodatkowo Klient może zawrzeć również ubezpieczenie przerwania

uczestnictwa w imprezie turystycznej (1,39 % ceny imprezy turystycznej).

4. Ogólne warunki ubezpieczenia są dostępne w Biurze Podróży Rzemyk Travel oraz u

agentów sprzedających ofertę Organizatora. Klient powinien się z nimi zapoznać przed

podpisaniem niniejszej umowy.

5. Zawierając umowę Klient wyraża zgodę na zwolnienie leczących lekarzy w kraju i za

granicą z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej oraz udostępnienie Ubezpieczalni

dokumentacji z leczenia.

6. Zawierając umowę Klient deklaruje, iż stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie pod

rygorem wyłączenia odpowiedzialności Biura Rzemyk Travel z powodu uszczerbku na

zdrowiu lub zgonu spowodowanego nieprawdziwym oświadczeniem.

7. Ubezpieczeniem nie są objęte koszty leczenia oraz inne koszty powstałe w przypadku

następstw chorób przewlekłych. W takim przypadku należy dokupić dodatkowe

ubezpieczenie.

8. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Uczestnika

w towarzystwie ubezpieczeniowym.

V. ODWOŁANIE IMPREZY

1. Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z powodu siły wyższej. W takim przypadku

Uczestnik może żądać wpisania na listę uczestników innej imprezy lub żądać zwrotu dokonanej

wpłaty.

2. Biuro zastrzega sobie prawo odwołania imprezy z powodu zgłoszenia się zbyt małej ilości

uczestników. Minimalna ilość uczestników imprezy, niezbędna aby impreza się odbyła zostaje

określona na 80% miejsc, którymi dysponowało Biuro. Odwołanie imprezy z powodu zgłoszenia

się zbyt małej ilości uczestników może nastąpić jednak nie później, niż 7 dni przed rozpoczęciem

imprezy. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje odszkodowanie, a jedynie zwrot

wpłaconej kwoty. O odwołaniu imprezy Biuro zawiadamia Uczestnika w formie pisemnej.

3. Od kwot zwracanych przez Biuro rzemyk Travel nie przysługują odsetki oraz rekompensaty z

tytułu utraty siły nabywczej pieniądza.

V I. OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient winien jest posiadać przy sobie ważne dokumenty upoważniające do przekroczenia

granicy. Klient zobowiązuje się do przestrzegania przepisów celnych i dewizowych

obowiązujących w Polsce, w krajach tranzytowych oraz w kraju docelowym. W czasie trwania

imprezy Klient jest zobowiązany do przestrzegania zaleceń pilota i informowania go o zamiarze

oddalenia się od grupy. W autokarze obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz nadużywania

alkoholu. Biuro zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w

trakcie trwania imprezy jeżeli Klient utrudnia sprawne jej przeprowadzenie lub nie stosuje się do

powyższych zakazów i zobowiązań. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi Klient.

2. Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody na przedmiotach

należących do innych uczestników imprezy, biura podróży, pilotów, hotelu i zobowiązuje się do

ich naprawienia.

3. Klient jest zobowiązany do poinformowania Biura o zmianie nazwiska, adresu, telefonu,

paszportu oraz przeniesieniu uprawnień na inne osoby w terminie do 5 dni przed rozpoczęciem

imprezy. W przypadku braku takiej informacji lub przekazania jej w terminie uniemożliwiającym

załatwienie niezbędnych formalności, Biuro nie ponosi odpowiedzialności za skutki z tego

wynikłe.

V I I. REZYGNACJA Z IMPREZY

1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie bez podania przyczyn, składając

oświadczenie pisemne.

2. W przypadku rezygnacji z imprezy Uczestnik ponosi następujące koszty:

a) do 30 dni przed wyjazdem potrącana jest opłata manipulacyjna w wysokości 100 PLN / os.

b) pomiędzy 29 a 15 dniem przed wyjazdem potrącane jest do 30% ceny planowanej

c) pomiędzy 14 a 7 dniem przed wyjazdem potrącane jest do 50% ceny planowanej

d) w terminie krótszym niż 7 dni przed wyjazdem potrącane jest do 80% ceny planowanej ale

niewiększe niż faktycznie poniesione koszty przez Organizatora.

3. Zwrotu wpłaty po uwzględnieniu powyższych potrąceń dokonuje Biuro lub agent, u którego

dokonano wpłaty, w terminie do 7 dni od zgłoszenia rezygnacji. Zwrotowi nie podlega koszt

wizy.

4. W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w imprezie powołującego się na zaistnienie siły

wyższej, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie ogłosi regionu docelowego podróży Klienta

jako zagrożony Organizator ma prawo zastosować potrącenia określone w dziale VII pkt 2.

5. Rezygnacja Klienta z udziału w imprezie turystycznej z winy Klienta lub osób trzecich, z

których usług Organizator nie korzysta przy wykonywaniu umowy, a których działań lub

zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć z przyczyn takich jak: nieprzybycie na

miejsce zbiórki, dobrowolne niewykorzystanie wszystkich posiłków, nieskorzystanie z części lub

całości świadczeń opłaconych w czasie imprezy, pociąga za sobą obowiązek zapłaty kosztów

rezygnacji przez Klienta. Organizator każdorazowo wyliczy i udokumentuje Klientowi

rzeczywiste koszty jakie poniósł w związku z rezygnacją Klienta. Postanowienia niniejszego

punktu nie dotyczą sytuacji uregulowanych w dziale VII pkt 2 niniejszych warunków.

V I I I. REKLAMACJE

1. Biuro jest odpowiedzialne za przebieg imprezy zgodny z programem oraz za umówioną jakość

i ilość świadczeń. Ewentualne uchybienia zaistniałe w trakcie realizacji imprezy należy zgłaszać

na piśmie do pilota / rezydenta Biura lub do wskazanego w programie lub na voucherze /

skierowaniu przedstawiciela Biura za granicą lub w kraju, bądź faxem do organizatora imprezy,

który dołoży wszelkich starań, aby usunąć przyczyny zasadnych reklamacji, w tym w miarę

możliwości poprzez załatwienie świadczeń zastępczych. Nie zgłoszenie reklamacji w formie

pisemnej w trakcie trwania imprezy powoduje uniemożliwienie naprawienia szkody przez Biuro.

Biuro nie odpowiada za realizację imprez fakultatywnych nabywanych przez Uczestnika

dodatkowo za granicą u innego organizatora turystyki.

2. Reklamacje dotyczące realizacji imprezy turystycznej będącej przedmiotem niniejszej umowy

można zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej w ciągu 30 dni od daty zakończenia imprezy.

Reklamacje zostaną rozpatrzone w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania.

3. Biuro jest zobowiązane do dokonania zwrotu Uczestnikowi wartości niezrealizowanych

świadczeń lub różnicy wartości między świadczeniami określonymi w umowie, a świadczeniami

zastępczymi, w przypadku gdy Uczestnik nie otrzyma świadczeń zastępczych o tej samej lub

wyższej wartości. Otrzymanie przez Uczestnika świadczeń zastępczych o wyższej wartości nie

zobowiązuje Uczestnika do pokrycia różnicy wartości, z wyjątkiem przypadku, kiedy

świadczenia zastępcze o wyższej wartości zostały Uczestnikowi wydane na jego żądanie.

Uczestnikowi nie przysługuje rekompensata w przypadku otrzymania świadczeń zastępczych, w

innym niż w wykupionym obiekcie, lecz takiej samej kategorii i o takim samym standardzie

świadczeń.

4. Wszelkie odszkodowania są przyznawane wyłącznie na podstawie uzasadnionej i

udokumentowanej szkody, powstałej w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem

umowy przez Biuro.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie

usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane jest

wyłącznie: działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich

nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie jeżeli tych działań lub

zaniechań nie można było przewidzieć lub uniknąć albo było wynikiem działania siły wyższej.

2. W sprawach nie uregulowanych w/w warunkami stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz

ustawy o usługach turystycznych oraz przepisy o ochronie konsumenta. Wszystkie sprawy sporne

wynikające z tytułu realizacji umowy strony będą próbowały rozstrzygać polubownie, a w razie

braku porozumienia będą mieć zastosowanie przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

Data i podpis uczestnika. ......................................................................................